AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgbp.korczyna.pl%2Fstrona%2Fregulaminy&chs=350x350&chld=L|4

Regulaminy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

  GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA ZYCHA W KORCZYNIE

                                                                                                            § 1.

 1. Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Zycha w Korczynie jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

                                                                                                          § 2.

 1. Prawo korzystania z Biblioteki jest powszechne i przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

- okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

- udostępnić informacje niezbędne do wypełnienia karty zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,

- wyrazić zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych.

 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie danych osobowych.

                                                                                                        § 3.

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Zycha w Korczynie reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą:               ul. Rynek 14, 38-420 Korczyna, e-mail: gbp.korczyna@interia.pl
 2. W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iodkorczyna@gmail.com
 3. Dane będą przetwarzane w celu udostępniania  zbiorów, odzyskania ich lub ich równowartości, oraz prowadzenia statystyki, na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.1997 Nr85poz.539) z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (Dz. U. Nr 239, poz. 1594, z późn.zm)
 4. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także o ile dana osoba wyrazi zgodę, innym bibliotekom oraz Instytutowi Książki w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych innych bibliotek w Polsce.

10.  Dane będą przechowywane do czasu wypisania się czytelnika z biblioteki.

 1. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na jej wycofanie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 3. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

                                                                                                       § 4.

 1. Podczas zapisu  czytelnik otrzymuje bezpłatnie plastikową kartę  biblioteczną. W przypadku kradzieży lub zagubienia karty bibliotecznej czytelnikowi wydawany jest jej duplikat w postaci wydruku z systemu MAK+. Czytelnik jest zobowiązany poinformować o utracie karty bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą biblioteczną przez osoby  nieupoważnione, do czasu zgłoszenia i zablokowania karty przez jej właściciela.
 2. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 3. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.
 4. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą korzystać z biblioteki.
 5. Jednorazowo wypożyczyć można 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotekarz ma prawo zwiększyć limit wypożyczeń.
 6. Czytelnik może przesunąć termin zwrotu książki jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 7. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 3 pkt. 1 termin zwrotu książki, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur i poszukiwane nowości).
 8. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 9. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników poprzez aplikację czytelnika w systemie MAK PLUS.

10.  Książki zarezerwowane czytelnik powinien odebrać w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o ich dostępie.

 1. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.

12.  Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

                                                                                                                 § 5

 1.  Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością publiczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik
 3. Za zagubioną lub zniszczoną pozycję Czytelnik musi  dostarczyć taką sama książkę lub jeżeli ona jest niedostępna inną przydatną dla Biblioteki.

                                                                                                                § 6.

 1. Osoby, które udostępniły bibliotece swój adres e-mailowy  otrzymują informacje o zbliżającym się terminie zwrotu książek, a także upomnienia  drogą elektroniczną.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu,  biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawnymi.
  1. W przypadku czytelników zalegających ze zwrotem książek, bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia.
                                                                                                    § 7.

     1. Skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora Biblioteki.

 

                                                                                                                 § 8.

 1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. 
  1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony praw   korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania do Wójta Gminy Korczyna.
  2. Rozstrzyganie kwestii szczególnych, nieuregulowanych postanowieniami regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki.
  3. Regulamin korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Zycha w Korczynie obowiązuje od dnia 1września 2018 roku.

  REGULAMIN CZYTELNI

  GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA ZYCHA W KORCZYNIE

   

                                                                                            § 1

  1. Czytelnia jest ogólnodostępna, a korzystanie z jej zbiorów na miejscu jest bezpłatne.
  2. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do
       - pozostawienia okryć wierzchnich, torebek, teczek, itp. w miejscu do tego przeznaczonym,
       - zapoznania się z Regulaminem Czytelni,
       - pozostawienia u bibliotekarza karty bibliotecznej GBP w Korczynie lub skorzystanie z karty anonimowej

      - okazania dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów bibliotecznych,
      - zgłoszenia zauważonych braków i uszkodzeń w wykorzystywanych przez siebie wydawnictwach,
      - podporządkowania się zarządzeniom dyżurnego bibliotekarza.

  1. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.

                                                                                     § 2

  1. Czytelnia jest monitorowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia 

                                                                                     § 3

  1. W Czytelni można korzystać  z księgozbioru podręcznego i czasopism.
  2. Książek i czasopism, które zostały udostępnione do wykorzystania na miejscu, nie wolno wynosić z Czytelni.
  3. Przed opuszczeniem Czytelni Użytkownik zwraca książki i odbiera kartę biblioteczną lub oddaje kartę anonimową

                                                                                § 4

  1. Dopuszcza się możliwość krótkoterminowego wypożyczania książek z Czytelni na zewnątrz.
  2.  O możliwości wypożyczenia książki z Czytelni  każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz.
  3.  Nie wypożycza się: encyklopedii, słowników, albumów, atlasów i map.
  4.  Książki z Czytelni wypożyczane są tylko zarejestrowanym Czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Zycha                    w Korczynie  posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.

                                                                                  § 5

  1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia i uszkodzenia zbiorów.
  2. Wysokość odszkodowania ustala się, w zależności od aktualnej wartości książki oraz jej dostępności na rynku.


                                                                                § 6

  1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania (kopiowania) materiałów bibliotecznych.
  2. Na kopiowanie zbiorów bibliotecznych należy uzyskać zgodę bibliotekarza.
  3. Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane jedynie na terenie Biblioteki.

                                                                                  § 7

  1. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w Regulaminie Wypożyczalni Biblioteki oraz w Klauzuli  informacyjnej dostępnej na terenie biblioteki oraz na stronie internetowej: gbp.korczyna.pl

                                                                                   § 8

  1. Skargi i wnioski Czytelnik może wpisywać do książki skarg i wniosków.
  2. Nieprzestrzeganie Regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie w Czytelni może  spowodować okresowe lub stałe zawieszenie w prawach korzystania z niej. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania do Wójta Gminy Korczyna.
  3. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.
  4.  Regulamin korzystania z Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Zycha w Korczynie obowiązuje od dnia 1 września 2018 ROKU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Podziel się: